Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] không thể nghi ngờ được;[một cách] chắc chắn
    undoubtedly so
    chắc chắn là thế