Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  chắc chắn
  he will surely fail
  nó chắc chắn sẽ thi trượt
  đúng là, quả là
  this is surely her best play
  đây đúng là vở hay nhất của bà ta
  surely I met you before somewhere
  đúng là tôi đã gặp anh đâu rồi
  (Mỹ, khẩu ngữ) dĩ nhiên; vâng
  Can I borrow your car?” “surely”
  “tôi mượn xe anh được không?” “dĩ nhiên mà”
  slowly but surely
  chậm mà chắc