Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] vững, [một cách] chắc
  [một cách] đều, [một cách] đều đặn
  work steadily
  làm việc đều đặn
  prices are rising steadily
  giá cả tăng lên đều đặn
  [một cách] kiên định