Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] vững chắc
  [một cách] liên tục
  it rained solidly for three hours
  trời mưa liên tục ba tiếng đồng hồ
  nhất trí
  we are solidly united on this issue
  chúng tôi đoàn kết nhất trí về vấn đề này