Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfalteringly /ʌn'fɔ:ltəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên định