Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doggedly /'dɒgədli/  /'dɔ:gədli/

  • Phó từ
    [một cách] bền bỉ;[một cách] ngoan cường