Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

securely /si'kjʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] chắc;[một cách] chắn chắn;[một cách] vững chắc