Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

determinedly /di'tə:mindli/  

  • Phó từ
    nhất định, quả quyết; kiên quyết