Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] vững chắc
  the fence posts were fixed firmly in the ground
  các cọc hàng rào được cắm chắc vào đất
  [một cách] kiên quyết, [một cách] dứt khoát
  đề nghị đó của ông chủ tọa bác bỏ một cách lịch sự nhưng kiên quyết