Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resolutely /'rezəlu:tli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên quyết