Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decisively /di'saisivli/  

  • Phó từ
    [một cách] quả quyết, [một cách] dứt khoát
    answer decisively
    trả lời dứt khoát