Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constantly /'kɒnstəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] liên tục
    he's constantly disturbing me
    nó liên tục quấy rầy tôi