Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    kín, khít
    đáng tin cậy, trunh thành
    vững chắc, chắc chắn