Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steadfastly /'stedfɑ:stli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên định, [một cách] không dao động