Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strongly /'strɒηli/  

 • Phó từ
  [một cách] mạnh, [một cách] mạnh mẽ, [một cách] chắc, [một cách] vững
  strongly built
  có thân hình khỏe mạnh
  sự phản kháng lời lẽ mạnh mẽ
  I feel strongly that
  tôi tin chắc rằng

  * Các từ tương tự:
  Strongly exogenous, Strongly stationary