Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Rất tĩnh tại
    Xem stationarity