Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Nặng về ngoại ngoại sinh
    Xem EXOGENEITY