Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

positively /pɒzətivli/  

 • Phó từ
  (khẩu ngữ) hết sức, tuyệt đối
  he was positively furious when he saw the mess
  nó hết sức giận dữ khi thấy tình trạng lộn xộn đó
  [một cách] chắc chắn;[một cách] quả quyết
  she positively assured me that it was true
  cô ta quả quyết cam đoan với tôi rằng cái đó là xác thực