Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assuredly /ə'∫ʊərədli/  

  • Phó từ
    [một cách] chắc chắn, nhất định