Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmistakably /,ʌnmi'steikəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể lẫn lộn được, [một cách] rõ ràng