Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    không còn nghi ngờ gì nữa, [một cách] chắc chắn
    it will doubtless rain
    chắc chắn trời sẽ mưa