Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ
    to speak clearly
    nói rõ ràng
    cố nhiên, hẳn đi rồi (trong câu trả lời)