Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

understandably /,ʌndə'stændəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể hiểu được
    she was understandably annoyed
    chị ta bực mình là điều có thể hiểu được