Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonstrably /'demənstrəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể chứng minh được