Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] rõ ràng; rõ ràng là, [một cách] hiển nhiên, hiển nhiên là
  obviously, she needs help
  rõ ràng là cô ta cần được giúp đỡ
  he was obviously drunk
  anh ta rõ ràng là say rượu