Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patently /'peitəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng, [một cách] hiển nhiên
    it was patently obvious that he was lying
    rõ ràng là nó đã nói dối