Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evidently /'evidəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiển nhiên, [một cách] rõ rệt