Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    theo bề ngoài, có vẻ như
    apparently they're getting divorced
    có vẻ như họ sắp ly hôn