Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undeniable /,ʌndi'naiəbl/  

 • Tính từ
  không thể chối cãi được, rõ ràng và chắc chắn
  undeniable facts
  những sự kiện rõ ràng và chắc chắn
  his ability is undeniable
  khả năng của anh ta là không thể chối cãi được

  * Các từ tương tự:
  undeniableness