Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] trần trụi
    [một cách] hiển nhiên, [một cách] rõ rệt
    [một cách] hoàn toàn