Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explicitly /ik'splisitli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng;[một cách] rành mạch
    [một cách] lồ lộ