Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Certainty equivalence   

  • (Kinh tế) Mức qui đổi về tất định
    Trong những bối cảnh RỦI RO hay không chắc chắn, các biến số sẽ mang các giá trị với ít nhất 2 đặc tính