Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính chất thực; tính chất giống (như nguyên bản)
  the life like reality of his paintings
  tính chất giống đời thực của các bức tranh của ông
  sự thực, thực tế; thực tạo; hiện thực
  the plan will soon become a reality
  kế hoạch sẽ sớm thành hiện thực
  sự thật ác nghiệt của tình trạng thất nghiệp
  in reality
  thực ra; kỳ thực; trên thực tế
  the house looks very oldbut in reality it's quite new
  ngôi nhà có vẻ rất cũ, nhưng thật ra là hoàn toàn mới