Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authenticity /,ɔ:θen'tisəti/  

  • Danh từ
    tính xác thực
    the authenticity of the manuscript is beyond doubt
    tính xác thực của bản viết tay là không thể nghi ngờ được
    tính đáng tin