Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genuineness /'dʒenjuinnis/  

  • Danh từ
    tính thành thật, tính chân thật