Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

actuality /æktjʊ'æləti/  

  • Danh từ
    sự tồn tại thực sự, sự có thực
    actualities
    (số nhiều)
    điều có thực; thực tế