Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời nguyền
  be under a vow to do something
  đã nguyền làm việc gì
  break a solemn vow
  phá bỏ một lời nguyền trang trọng
  Động từ
  nguyện; trịnh trọng hứa, trịnh trọng tuyên bố
  nguyện trả thù ai
  nguyện xây một đài kỷ niệm để tưởng nhớ ai

  * Các từ tương tự:
  vowel, vowelise, vowelization, vowelize, vower