Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đảm bảo
    banker's indemnity
    sự đảm bảo của chủ ngân hàng
    tiền bồi thường