Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compensation /,kɒmpen'sei∫n/  

 • Danh từ
  sự đền bù, sự bồi thường
  vật đền bù, vât bồi thường
  công việc của tôi cực nhọc thật, nhưng cũng có những cái bù đắp lại

  * Các từ tương tự:
  Compensation principle, Compensation rules, Compensation tests, compensation theorem, compensational