Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restitution /,resti'tju:∫n/  /,resti'tu:∫n/

 • Danh từ
  sự trả lại, sự hoàn lại, sự bồi hoàn
  the full restitution of property
  sự bồi hoàn toàn bộ tài sản
  (luật) sự bồi thường
  make restitution for the damage done
  bồi thường về tổn hại đã gây ra