Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remuneration /rimju:nə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự trả công, sự trả thù lao
    tiền công, tiềng thù lao