Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều kđổi) (khẩu ngữ)
  đồng bảng Anh
  can you lend me five quid?
  anh có thể cho tôi vay năm nay bảng được không?
  quids in
  ở thế được lợi
  Danh từ
  miếng thuốc lá để nhai

  * Các từ tương tự:
  quid pro quo, quidam, quidative, quiddity, quiddle, quidnunc