Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  uốn nắn, sửa lại
  redress one's errors
  uốn nắn lại sai lầm
  redress an unjustice
  sửa lại một điều bất công
  đền bù
  redress the damage done
  đền bù thiệt hại
  redress the balance
  lập lại thế cân bằng
  the team has more men than women so we must redress the balance
  đội gồm nhiều nam hơn nữ, ta phải lập lại thế cân bằng mới được (bằng cách thêm nữ vào)
  Danh từ
  sự uốn nắn, sự sửa lại
  sự đền bù; khoản đền bù
  under the circumstancesyou have no redress
  trong hoàn cảnh như thế, anh không thể đòi đền bù được đâu