Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Restoration /restə'rei∫n/  

 • Danh từ
  the Restoration
  thời kỳ Phục hồi đế chế (ở Anh năm 1660, với sự trở lại ngôi vua của Charles II)
  a Restoration comedy
  vở hài kịch thời Phục hồi đế chế

  * Các từ tương tự:
  restorationism, restorationist