Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phục hồi; sự hồi tỉnh
  sự hồi phục mau lẹ của người bệnh sau khi mổ
  sự phục hồi
  our economy is undergoing a revival
  nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi
  the revival of old customs
  sự phục hồi những tập quán cũ
  stage a revival of a Restoration comedy
  phục hồi một vở hài kịch thời Phục hồi đế chế (ở Anh)
  (tôn giáo) sự thức tỉnh lại lòng mộ đạo; loạt mít tinh thức tỉnh lại lòng mộ đạo (đạo Thiên chúa)
  những cuộc mít tinh thức tỉnh lại lòng mộ đạo được chiếu lên truyền hình

  * Các từ tương tự:
  revivalism, revivalist