Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    sự nhận thức, sự phát hiện
    sự khám phá ra lòng không chung thủy của chồng là một phát hiện phũ phàng đối với cô