Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upsurge /'ʌpsɜ:dʒ/  

 • Danh từ
  (+ in) sự tăng vọt
  an upsurge in investments
  sự tăng vọt đầu tư
  (+ of) đợt bộc phát, cơn
  an upsurge of anger
  cơn giận bộc phát