Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revivalist /ri'vaivəlist/  

  • Danh từ
    người tổ chức mít tinh thức tỉnh lòng mộ đạo