Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renewal /ri'nju:əl/  /ri'nu:əl/

 • Danh từ
  sự thay [mới], sự đổi mới
  urban renewal
  sự thay các khu nhà lụp xụp, bằng nhà mới
  sự làm lại, sự lại tiếp tục
  the renewal of negotiation
  sự lại tiếp tục thương lượng
  sự gia hạn
  the renewal date
  ngày tháng gia hạn (của thư viện cho mượn sách, của giấy phép…)