Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lấy lại, sự giành lại, sự thu hồi lại (vật đã mất)
  sự khôi phục lại
  make a quick recovery [from illness]
  khôi phục lại nhanh chóng sức khỏe (sau trận ốm)
  (chủ yếu Mỹ) khu hậu phẫu (ở bệnh viện)

  * Các từ tương tự:
  recovery room